Platni promet u zemlji

Ziraat Bank Montenegro pruža sve usluge vezane za platni promet u zemlji na brz, kvalitetan i siguran način sa najkonkurentnijim tarifama. Usluge se pružaju svim fizičkim licima u skladu sa propisima i ugovorom o otvaranju i vođenju računa zaključenim sa Bankom.

Ko može biti vlasnik računa u Banci?

Sva punoljetna lica (rezidenti i nerezidenti) mogu da otvore transakcioni račun u Ziraat banci. Račun mogu otvoriti i maloljetna lica uz prisustvo zakonskog zastupnika ili staratelja, u skladu sa zakonom.

Prijem naloga za izvršenje obavlja se svakim radnim danom od 8:00 do 15:30 časova (za gotovinske i bezgotovinske naloge na šalteru Banke)

Provizija za ovu vrstu posla naplaćuje se u skladu sa važećom Tarifom naknada Banke

Potrebna dokumentacija

Za otvaranje transakcionog računa potrebno je da fizičko lice prezentuje lični identifikacioni dokument, ličnu kartu ili pasoš za rezidente, a za nerezidente pasoš sa dokumentom prijave boravka.