Opšti uslovi i tarife naknada

Opšti uslovi poslovanja za transakcione račune pravnih lica i preduzetnika

Tarife Naknada

Terminski plan izvršenja naloga za plaćanje