Menadžment Banke

Predsjednik Upravnog Odbora

Talha DÖKULMEZ

Član Upravnog Odbora

Goran Bakić

Član Upravnog Odbora

Mensur Markišić

Rukovodilac Finansijski Menadžment

Jelena Božović

Rukovodilac Usklađenost Poslovanja 

Milena Lakić

Rukovodilac Upravljanje sredstvima i operacije sa finansijskim institucijama

Enes Kurpejović

Rukovodilac Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Slavko Gačević

Rukovodilac Upravljanja Kreditima

Vanja Kiković

Rukovodilac Rizici

Nikola Vasilić

Rukovodilac Interna Revizija

Vladimir Zloković

Rukovodilac Ekspozitura Podgorica

Vaso Gazivoda

Rukovodilac Ekspozitura Bar

Amir Radović

Rukovodilac Ekspozitura Budva

Marko Jelenić