Obavještenje: Banka vrši izmjene opštih uslova poslovanja i izmjene naknada za usluge plaćanja

Poštovani klijenti,


Na ovoj internet stranici možete se upoznati sa najnovijim verzijama opštih uslova poslovanja i sa njima vezanim dokumentima koji će se primjenjivati od 23. februara 2023. godine.


Dvije najvažnije izmjene odnose se na:

- Nove tarife naknada za pružanje platnih usluga

- Izmjenu terminologije koja se odnosi na pojedine platne usluge u skladu sa novim propisima.

Nove tarife naknada za pružanje platnih usluga

Kao što vam je vjerovatno poznato, Banka nije mijenjala tarife naknada za pružanje platnih usluga od vremena njihovog uvođenja, 2015. godine za osnovne usluge plaćanja, 2016. godine za usluge elektronskog bankarstva i 2017. godine za usluge kartičnih proizvoda.

Troškovi koji se odnose na pružanje navedenih usluga su u međuvremenu zabilježili značajan porast pa uvećanje cijena za ove usluge nije moglo da se izbjegne.

I pored navedenog uložili smo maksimum napora da nađemo najpovoljniji odnos između cijene i kvaliteta, efikasnosti i sigurnosti u pružanju usluga plaćanja kao i da u cjenovnom smislu naše usluge ostanu prepoznate kao jedne od najkonkurentnijih na tržištu.

Izmjena terminologije koja se odnosi na pojedine platne usluge u skladu sa novim propisima

Početkom primjene Zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama Banka je u obavezi da učini dostupnim klijentima - fizičkim licima, informativni dokument o naknadama za najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje. Informativni dokument sadrži spisak usluga koje Banka ima u ponudi i podatke o pojedinačnoj naknadi i kamati za svaku uslugu.

Datum objave: 23.12.2022. godine