Gotovinski krediti pokriveni depozitom


Opis:

Gotovinski krediti pokriveni depozitom su namijenjeni svim klijentima koji garantuju povraćaj odobrenog kredita sredstvima koja su deponovana kod Banke tokom cijelog perioda otplate. Klijent može koristiti ovaj proizvod ako ima otvoren transakcioni račun u Banci, i ako se depozit nalazi na računu kod Banke.

Otplata kredita može se vršiti preko jednakih mjesečnih rata ili u jednakim mjesečnim anuitetima, u zavisnosti od iznosa depozita koji se koristi kao kolateral.

Kamatni raspon između kamate primijenjene na depozit i kredit je 2,50%. Iznos depozita ne može biti manji od 100% od iznosa kredita.

Sredstva obezbjeđenja kredita:

  • Potpisan ugovor kojim se definiše depozit koji je obezbjeđenje kredita
  • Mjenice korisnika kredita

Reprezentativni primjer:

U tabeli ispod prikazan je reprezentativni plan otplate Ziraat gotovinskog kredita koji je pokriven depozitom.

Reprezentativni plan otplate

Gotovinski kredit pokriven depozitom

Iznos

15.000 EUR

Rok otplate

36 mjeseci

Nominalna Kamatna Stopa

5,00%

Mjesečni Anuitet

 449,52 EUR

Provizija za obradu kredita

 Nema

Ukupna kamata

 1.182,58 EUR

Efektivna kamatna stopa

5,14% 

Ukupan iznos koji klijent plaća  (*)

 16.187,58 EUR

(*)Ukupan iznos koji klijent plaća uključuje iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, mjenicu od 2,00 EUR i troskove uvida u Regulatorni kreditni biro od 3,00 EUR.