Gotovinski krediti

 

Opis:

Gotovinski kredit je namijenjen klijentima koji primaju redovne prihode (platu / penziju) preko transakcionog  računa otvorenog kod Banke. Ova vrsta proizvoda podrazumijeva prenos kompletnog iznosa kredita na račun klijenta koji se može koristiti bez ikakvih ograničenja. Odobrenje kredita, njegov iznos i ročnost određuje se u zavisnosti of kreditne sposobnosti i ukupne zaduženosti klijenta.

Glavne karakteristike kredita:

 • Do 15.000 EUR
 • Do 25.000 EUR sa hipotekom
 • Rok dospijeća (otplate) od 3 do 120 mjeseci
 • Do 5 godina bez žiranta (na osnovu procjene rizika)
 • Nominalna kamatna stopa od 6,49% godišnje
 • Provizija za obradu kredita od 1,00% od iznosa kredita

(Napomena: Ako je iznos kredita obezbijeđen hipotekom, iznos kredita može biti do 25.000 EUR, dok drugi uslovi ostaju isti)

Glavna sredstva obezbjeđenja kredita:

 • Ugovor o radu na neodređeno sa potvrdom o redovnoj isplati zarade
 • Administrativna zabrana podnosioca zahtjeva za kredit
 • Mjenično ovlašćenje podnosioca zahtjeva za kredit i/ili žiranata
 • Potpisan ugovor o jemstvu sa fizičkim ili pravnim licem garantom (na osnovu procjene rizika)
 • Hipoteka (na osnovu procjene rizika)
 • Polisa životnog osiguranja (na osnovu procjene rizika)
 • U zavisnosti od procjene rizika, Banka može zahtijevati i druge vrste obezbjeđenja kredita

(Banka zadržava pravo da prihvati alternativne vrste obezbjeđenja kredita, a na osnovu procjene rizika podnosioca zahtjeva za kredit)

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda o zaposlenju od strane poslodavca
 • Administrativna zabrana
 • Saglasnost za pristup Regulatornom kreditnom birou
 • Izvještaj o procjeni nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na osnovu procjene rizika)
 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na osnovu procjene rizika)

Reprezentativni primjer:

U tabeli ispod prikazan je reprezentativni primjer plana otplate Ziraat gotovinskog kredita;

Primjer otplate gotovinskog kredita

Iznos

15.000 EUR

Rok otplate

60 mjeseci

Nominalna Kamatna Stopa

7,75%

Mjesečni Anuitet

 302,31 EUR

Provizija za obradu  kredita

 150 EUR

Ukupna kamata

 3.138,55 EUR

Efektivna kamatna stopa

 8,50%

Ukupan iznos koji klijent plaća (*)

 18.293,55 EUR

 

(*)Ukupan iznos koji klijent plaća uključuje iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, mjenicu od 2,00 EUR i troskove uvida u Regulatorni kreditni biro od 3,00 EUR.

U obračun ukupnih troškova kredita i efektivne kamatne stope nijesu uključeni troškovi procjene nekretnine, osiguranja imovine i života. Svi ovi troškovi će biti uključeni u konačni obračun.