Platni promet u zemlji

Ziraat Bank Montenegro pruža sve usluge vezane za platni promet u zemlji na brz, kvalitetan i siguran način sa najkonkurentnijim tarifama. Usluge se pružaju svim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost u skladu sa propisima i ugovorom o otvaranju i vođenju računa zaključenim sa Bankom.

Ko može biti vlasnik računa u Banci?

Sva pravna lica i preduzetnici registrovani kod Centralnog registra privrednog suda u Podgorici, nadležnog ministarstva ili drugog nadležnog organa registrovani na osnovu akta o osnivanju ili na osnovu zakona.

Prijem naloga za izvršenje obavlja se svakim radnim danom od 8:00 do 15:30 časova (za gotovinske i bezgotovinske naloge na šalteru Banke)

Provizija za ovu vrstu posla naplaćuje se u skladu sa važećom Tarifom naknada Banke

Potrebna dokumentacija

1. Rješenje o registraciji u Centralni registar privrednog suda, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ako je za njega registrovanje propisano;
Rješenje ne smije da bude starije od tri mjeseca osim u slučaju kada nije bilo promjena u Rješenju u odnosu na ono koje je preuzeto sa sajta CRPS;
2. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano;
3. Izvod iz zakona, ako se osniva neposredno na osnovu zakona, odnosno ako se registracija ne vrši kod Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS-a) ili nadležnog organa.
4. Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnostima ukolilko djelatnost nije upisana u Rješenju;
5. Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva registracija propisana;
6. Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva, ako to lice nije određeno u aktu o registraciji, odnosno u zakonu ili drugom propisu na osnovu kojeg se vrši osnivanje tog lica;
7. Ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva – OP obrazac;
8. Statut, ako je njegovo donošenje predviđeno zakonom;
9. Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) – osnivači i ovlašćena lica, kao i lica ovlašćena za potpisivanje u KDP.

Ostalu dokumentaciju možete dobiti u prostorijama Banke:

1. Zahtjev za otvaranje računa
2. KDP-Karton deponovanih potpisa

(Obavezno lično prisustvo potpisnika. Potpisnici mogu biti sva lica koje zakonski zastupnik privrednog subjekta imenuje za raspolaganje sredstvima na računu).

3.Okvirni ugovor:

4. PEL Obrazac tj. "Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica".
5. Obrazac "Podaci o osnivačima pravnog lica, za koje se otvara račun".
6. Obrazac "Podaci o osnivaču - pravnom licu i njegovim osnivačima pravnim i fizičkim licima (podaci o osnivačevim osnivačima)".
7. Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke (po jedan obrazac za svaki račun).

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: +382 20/442 200